Vì lý do bản quyền, nội dung bài viết sẽ được mở 1 tháng sau khi ấn phẩm bản in được công bố.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Dijkstra 5/2018.

Đặt câu hỏi cho tác giả và thảo luận về nội dung bài viết: ở đây