Việc đăng tải bài viết của tác giả lên ấn phẩm Dijkstra sẽ tuân thủ các điều khoản như sau:

1- Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xácbảo mật của tất cả các thông tin được đưa ra trong bài viết. Nếu trong bài viết có đề cập đến những thông tin nhạy cảm liên quan đến công ty hoặc tổ chức khác, tác giả cần chắc chắn rằng việc chia sẻ này đã được sự đồng ý của các bên có trách nhiệm và tác giả sẽ chịu trách nhiệm xác nhận về tính hợp lệ của việc sử dụng thông tin.

2- Sau khi bài viết được đăng tải trên tạp chí Dijkstra bản in, Grokking Vietnam sẽ đăng tải bài viết lên tạp chí Grokking online tại: engineering.grokking.org

3- Bài viết là sở hữu trí tuệ của tác giả và Grokking giữ quyền độc quyền sử dụng. Grokking chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của tác giả và sẽ hỗ trợ tác giả thực hiện quyền sở hữu trí tuệ khi có vi phạm bản quyền.

4- Tác giả được phép đăng lại bài viết đã qua chỉnh sửa và biên tập bởi phía Grokking lên blog cá nhân hoặc trang facebook cá nhân mà không phải chịu bất kỳ ràng buộc gì.

5- Tác giả được phép đăng lại bài viết đã qua chỉnh sửa và biên tập bởi phía Grokking lên các trang mạng xã hội khác với mục đích chia sẻ kiến thức không vì lợi nhuận. Tuy nhiên phần đầu bài viết cần được dẫn link đến link bài viết tương ứng được đăng trên tạp chí online của Grokking (engineering.grokking.org).

6- Điều khoản 5 chỉ có tác dụng đối với những bài viết chưa từng được đăng tải trước đây. Đối với những bài viết đã được tác giả đăng tải trên những kênh online khác như blog cá nhân, nền tảng blog, … điều 5 sẽ không có tác dụng.