Như đã được đề cập ở bài viết trước. Engineering Foundation, Computing Foundation, Mathematics Foundation là ba mảng kiến thức nền tảng mà một Software Engineer cần nắm.

Sơ đồ dưới đây liệt kê các chủ đề cụ thể hơn thuộc nhóm chủ đề về Computing Foundation.


Tham khảo thêm:

  • Các kỹ năng toán học mà một Software Engineer cần biết link