Cho một dãy n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0, thực hiện m phép biến đổi có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v thêm k đơn vị

Bạn hãy trả lời q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]?

Các bạn có thể submit code của mình tại: http://r.grokking.org/spoj-problems-qmax

Input:
Dòng 1: n, m
m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
Dòng thứ m+2: p
p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một câu hỏi q có dạng (u, v) cho biết phần tử có giá trị lớn nhất trên đoạn [u, v]?

Output:
Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Ví dụ:

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4

Output:
3